лъэш

лъэш
1. сильный
утын лъэш сильный удар
кIэлэеджэкIо лъэщ сильный ученик
2. резкий
уз лъэш резкая боль
лъэшы хъун усилиться

Адыгэ-урыс гущыIалъ. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "лъэш" в других словарях:

 • лъэш — (лъэшыр, лъэшхэр) сильный, ая, ое КIочIэшхо зиIэр ары Ар кIэлэ лъэш Тихэгъэгу къэралыгъо лъэш …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • текIуагъэр — (текIорэр) зэм. прич. 1. победивший, ая, ее КIэн ешIэнымкIэ текIуагъэр нахь лъэш 2. превзошедший, ая, ее ЕшIокIыгъэр Ащ гущыIэкIэ, лIыгъэкIэ текIуагъэр цIыф лъэш …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • батыр — (батырыр, батырхэр) 1. богатырь Пелуан Батырыр дзэм къыхэкIи пчэгум къихьагъ 2. сильный, ая, ое, смелый, ая, ое, отважный, ая, ое Лъэш, лIыблан Ар кIэлэ батыр ЦIыфхэр бгъэразэу о узэуагъ, лIы батыр ябгъэIуагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • бгъэ — I (бгъэр, бгъэхэр) грудь 1. Пкъышъолым щыщэу пшъэмрэ ныбашъхьэмрэ азыфагу илъыр ары Ыбгъэ мэузы Ыбгъэ орденыр хиз Шым ыбгъэ хамотым риутыгъ 2. Быдзы Сабыир ыбгъэ ешъо II (бгъэр, бгъэхэр) орел ЦунтхъэкIо бзыу лъэш Бгъэр къауи шъынэр ыхьыгъ Бгъэр… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • бэнэгъу — (бэнэгъур) 1. противник в борьбе Зэбэнрэ нэбгыритIум язырэр адрэм ибэнэгъу Ар бэнэгъу лъэш рихьылIагъ Ар ащ бэнэгъу фэхъущтэп 2. пора борьбы Ибэнэгъу къэсыгъ Ибэнэгъу къэси, бэнагъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • государство — (государствэр, государствэхэр) государство Государств (къэралыгъу) хэгъэгум тетыгъор щызыIыгъ политическэ организациеу, а классым итетыгъо къэзыухъумэу ыкIи ипыйхэр дэгуагъэу зыIыгърэр ары Урысые государствэр (къэралыгъор) нахь лъэш зэрэхъуным… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • гъэлъэшыгъэ — зыпI. гл. усилен, а, о Нахь лъэш шIыгъэ Агитационнэ массовэ IофшIэныр нахь гъэлъэшыгъэ хъугъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • ебэныгъэр — (ебэнрэр) зэм. прич. боровшийся, аяся, ееся Ар лъэш, ебэнрэр зэкIэ реуты …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • етагъэ — (мэятэ) 1. лъым. бушевал, а, о, разбушевался, лась, лось Нахь лъэш хъугъэ, уцурэп Жьыбгъэр етагъэ Фыртынэр етагъэ Осэпс къехмэ мэмэхы, хьэ хыныгъом мэятэ 2. разболелось ЦIыбжъагъэ УIагъэр етагъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • зигъэгъыкIын — (зигъэгъыкIыныр зигъэгъыкIыгъэ) гл. имасд. выплакаться Езэщыфэ гъын Лъэш дэдэу ыгу къеуагъэти зигъэгъыкIын фэягъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • къытекIуагъэр — (къытекIорэр) зэм. прич. победивший, ая, ее; одолевший, ая, ее; превзошедший, ая, ее КъелъэшэкIыгъэр БэнэнымкIэ ащ къытекIуагъэр лъэш дэдэн фае …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»